Obchodní podmínky


1) Obecná ustanovení

Poskytovatelem všech služeb nabízených na internetových stránkách www.prijimacky-beroun.cz a pod značkou prijimacky-beroun.cz, je Ing. Radek Janušek, IČO 01945025, sídlo Vojanova 864, Beroun, adresa provozovny Úzká 112, Beroun.

Službou se rozumí poskytování přípravných kurzů k přijímacím zkouškám a přijímacích zkoušek Nanečisto, tyto dále jen jako „služba“.

Zákazníkem se rozumí dospělá osoba, která nese za nezletilého žáka nebo žáky navštěvujícího kurzy zodpovědnost.


2) Platnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmíky vstupují v platnost od chvíle kdy se poskytovatel služby a zákazník dohodnou na poskytnutí služby. Dohoda o poskytnutí služby může být učiněna buď emailem, nebo odesláním internetového formuláře s předběžnou rezervací místa v kurzu.


3) Rezervace místa v kurzu

Zákazník si rezervuje místo v kurzu na internetových stránkách www.prijimacky-beroun.cz, nebo emailem poskytovateli kurzů. Jedná se předběžnou rezervaci. Tato předběžná rezervace se stává rezervací finální pouze po úhradě celé částky kurzovného poskytovateli kurzů.

Pokud zákazník neuhradí kurzovné do předepsaného data splatnosti, předběžná rezervace se automaticky ruší.


4) Smlouva o poskytnutí služby

Úhradou plné částky kurzovného uzavřeli poskytovatel služby a zákazník smlouvu o poskytnutí služby.


5) Odstoupení od smlouvy o poskytnutí služby ze strany zákazníka

Zákazním má právo kdykoli odstoupit od smlouvy o poskytnutí služby. Zákazník musí informovat poskytovatele služby o záměru odstoupit od služby písemně a to emailem na adresu janusek@prijimacky-beroun.cz. Poskytovatel služby se zavazuje do tří dnů vrátit celé nespotřebované kurzovné na účet ze kterého bylo kurzovné odesláno.


6) Odstoupení od smlouvy o poskytnutí služby ze strany poskytovatele služby

6.1) Poskytovatel služby má právo kdykoli odstoupit od smlouvy o poskytnutí služby ze závažných důvodů na straně poskytovatele. Poskytovatel služby bude informovat zákazníka o odstoupení od služby emailem a do tří dnů se poskytovatel zavazuje navrátit celé nespotřebované kurzovné na účet ze kterého bylo kurzovné odesláno.


6.2) Poskytovatel služby má právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí služby v případě nenaplnění minimální kapacity kurzu, která se stanoví na pět žáků. V tomto případě se poskytovatel služby zavazuje, že bude informovat zákazníka o odstoupení od služby emailem nebo telefonicky a do tří dnů se poskytovatel zavazuje navrátit celé uhrazené kurzovné na účet ze kterého bylo kurzovné odesláno.


7) Nečerpání, zameškání služby

V případě, že žák nečerpá službu, či zamešká službu např. z důvodu nemoci se poskytovatel služby pokusí dle svých možností zajistit pro žáka náhradní termín o čemž bude informovat zákazníka. V případě, že náhradní termín zajistit nelze, poskytovatel služby poskytne zákazníkovi všechny materiály týkající se dané nečerpané, zameškané lekce. Zákazník nemá právo na navrácení kurzovného za nečerpané, zameškané lekce, nedohodne-li se s poskytovatelem služby jinak.


8) Reklamace služby

Poskytovatel služby se zavazuje řešit se zákazníkem všechny oznámené reklamace a zákazník má právo v případě nespokojenosti odstoupit od smlouvy o poskytnutí služby. Při odstoupení od smlouvy o poskytnutí služby bude zákazníkovi dle článku 5 těchto obchodních podmínek navráceno celé nespotřebované kurzovné do tří dnů od odstoupení od smlouvy.


9) Poskytování služby

Služby jsou poskytovány na drese provozovny poskytovatele služby Úzká 112, Beroun.


10) Materiály poskytovatele chráněné autorským právem

Zákazník se zavazuje využívat poskytnuté materiály pouze pro svoji osobní potřebu, tedy pro přípravu svého dítěte k přijímacím zkouškám a nebude tyto materiály šířit, či za úplatu poskytovat třetím osobám.