Intenzivní přípravný kurz - 5.třída

Tematický plán kurzu


 • Kurz zajišťuje komplexní přípravu pro úspěch u přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia.
 • Soustředíme se na témata ve kterých děti nejčastěji chybují.
 • Lekce obsahují jak vysvětlení témat, tak jejich procvičování.
 • Máme vlastní příklady a cvičení které odpovídají testům CERMAT
 • Nabízíme také příjímačky nanečisto, které věrně kopírují průbeh samotné zkoušky
 • Kurz zajišťuje komplexní přípravu pro úspěch u přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia.
 • Soustředíme se na témata ve kterých děti nejčastěji chybují.
 • Lekce obsahují jak vysvětlení témat, tak jejich procvičování.
 • Máme vlastní příklady a cvičení které odpovídají testům CERMAT
 • Nabízíme také příjímačky nanečisto, které věrně kopírují průbeh samotné zkoušky
Podrobný obsah kurzu - matematika:

Lekce Náplň lekcí matematiky
1
 • Jak se efektivně připravovat doma
 • Přirozená čísla – rozvinutý zápis čísel
 • Číselná osa, větší, menší, rovná / nerovná se; O kolik, kolikrát více/méně
 • Slovní úlohy na výše uvedené
2
 • Zaokrouhlování
 • Sčítání, odčítání, násobení – přednost, asociativnost, komutativnost
 • Závorky
 • Slovní úlohy na výše uvedené
3
 • Součet, součin, rozdíl, podíl, atd...
 • Dělení beze zbytku, se zbytkem
 • Dělitelnost
 • Slovní úlohy na výše uvedené
4
 • Část celku – polovina, třetina, čtvrtina
 • Zlomky, porovnávání
 • Slovní úlohy na výše uvedené
5
 • Zlomky, sčítání a odčítání
 • Desetinné číslo, číselná osa
 • Vztah mezi zlomkem a desetinným číslem
 • Slovní a aplikační úlohy na výše uvedené
6
 • Převody jednotek, jednotky času, hmotnosti
 • Práce s daty, čtení tabulek a grafů
 • Slovní úlohy na výše uvedené
7
 • Opakování témat která studenti považují za obtížná z lekcí 1-6
 • Rezerva
8
 • Rovinné útvary; Jednotky délky a jejich převody
 • Přímky, polopřímky, kolmice, rovno/různoběžky, kružnice
 • Úlohy na konstrukce I (bod, přímka, polopřímka, kolmice, rovno, různoběžky, kružnice)
9
 • Úlohy na konstrukce II (trojúhelník, čtverec, obdélník)
 • Osová souměrnost
 • Aplikační úlohy na výše uvedené
10
 • Čtvercová síť, obsahy a obvody rovinných obrazců
 • Prostorové útvary
 • Obrazce z různých pohledů
11
 • Nestandardní aplikační úlohy
 • Slovní úlohy opakování
12
 • Struktura CERMAT testu
 • Strategie zkoušky
 • Komplexní opakování - Cvičný test

Podrobný obsah kurzu - čeština:

Lekce Náplň lekcí češtiny
1
 • Psaní i/y po obojetných souhláskách; Psaní velkých a malých písmen na začátku slov a slovních spojení
 • Kořen, předpona, přípona, koncovka; Slova příbuzná
 • Odvozování slov předponami, příponami
 • Změny slov při odvozování
2
 • Souhláskové skupiny na rozhraní předpony a kořene
 • Souhláskové skupiny na rozhraní kořene a přípony
 • Zdvojené souhlásky; Přídavná jména odvozená příponou - ský
3
 • Předpony s, se,z,ze,vz,vze; Předložky s, se,z, ze
 • Předpony ob- o- v- ; Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně (zapomněl…..)
 • Tvorba slov - Odvozování skládání, zkracování, slova přejatá
4
 • Podstatná jména, pád, číslo, rod, vzor
 • Skloňování podstatných jmen. Antonyma, homonyma, synonyma
5
 • Přídavná jména – druhy, vzory
 • Skloňování přídavných jmen tvrdých, měkkých přivlastňovacích, stupňování přídavných jmen
6
 • Slovesa, určování slovesných kategorií, jednoduché a složené tvary
 • Slovesný způsob (oznamovací, rozkazovací, podmiňovací)
7
 • Zájmena, druhy
 • Skloňování osobních, přivlastňovacích zájmen
8
 • Číslovky, druhy
 • Skloňování základních číslovek
9
 • Příslovce a jejich tvoření
 • Stupňování příslovcí
10
 • Základní větné členy
 • Podmět holý, rozvitý, vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný
 • Přísudek
 • Shoda přísudku s podmětem
11
 • Věty podle postoje mluvčího
 • Věta jednoduchá, souvětí, psaní čárek v jednoduchých souvětích
 • Větný vzorec
 • Přímá a nepřímá řeč, uvozovací věta
12
 • Závěrečné shrnutí, cvičný test
1-12
 • Rozeznání uměleckého textu od neuměleckého
 • Typy neuměleckých textů (publicistický, populárně-naučný, slovník, encyklopedie); Základní literární žánry – bajka, báseň, hádanka, komiks, pohádka, pověst, povídka, rozpočítadlo, říkanka
 • Základní literární pojmy a slohová výchova