Intenzivní přípravný kurz - 7.třída

Kurz je také vhodný k celkovému opakování a upevnění učiva ZŠ

Tematický plán kurzu


 • Kurz zajišťuje komplexní přípravu pro úspěch u přijímacích zkoušek na šestiletá gymnázia.
 • Soustředíme se na témata ve kterých děti nejčastěji chybují.
 • Lekce obsahují jak vysvětlení témat, tak jejich procvičování.
 • Máme vlastní příklady a cvičení které odpovídají testům CERMAT
 • Nabízíme také příjímačky nanečisto, které věrně kopírují průběh samotné zkoušky
 • Kurz zajišťuje komplexní přípravu pro úspěch u přijímacích zkoušek na šestiletá gymnázia.
 • Soustředíme se na témata ve kterých děti nejčastěji chybují.
 • Lekce obsahují jak vysvětlení témat, tak jejich procvičování.
 • Máme vlastní příklady a cvičení které odpovídají testům CERMAT
 • Nabízíme také příjímačky nanečisto, které věrně kopírují průbeh samotné zkoušky
Podrobný obsah kurzu - matematika:

Lekce Náplň lekcí matematiky
1
 • Jak se efektivně připravovat doma
 • Práce s čísly (početní operace, závorky, asociativnost, komutativnost)
 • Společný násobek/dělitel, znaky dělitelnosti, prvočísla, rozklad na prvočísla
2
 • Zlomky
 • Početní operace se zlomky
 • Smíšené zlomky
 • Slovní a aplikační úlohy na výše uvedené
3
 • Procenta (výpočet, vyjádření desetinným číslem a zlomkem), promile, vyjádření celku-části
 • Slovní a aplikační úlohy na výše uvedené
4
 • Lineární rovnice (úpravy rovnic, zkouška, druhy řešení)
 • Slovní a aplikační úlohy na výše uvedené
5
 • Práce s daty, čtení a vytváření tabulek a grafů ze zadání úloh
 • Základy statistiky (četnost, průměr)
 • Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
 • Slovní a aplikační úlohy na výše uvedené
6
 • Převody jednotek (délka, obsah, objem)
 • Vlastnosti úhlů
 • Měřítko a mapy, Pravoúhlá soustava souřadnic, bod v soustavě, cesta z A do B
 • Slovní a aplikační úlohy na výše uvedené
7
 • Opakování témat která studenti považují za obtížná z lekcí 1-6
 • Rezerva
8
 • Symbolika v geometrii (bod, přímka, kružnice, úhel,...) , rozbor situace
 • Konstrukční úlohy (rovnoběžky, kolmice, úhly, trojúhelníky, osy, středová a osová souměrnost,...)
 • Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku
9
 • Konstrukční úlohy II
 • Čtení a zápis konstrukčních úloh
 • Pravidla pro konstrukční úlohy v přijímacích testech
10
 • Obvod a obsah rovinných útvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník)
 • Povrch a objem krychle a kvádru
 • Aplikační úlohy na obvod, obsah, povrch a objem
11
 • Nestandardní aplikační úlohy
 • Slovní úlohy opakování
12
 • Struktura CERMAT testu
 • Strategie zkoušky
 • Komplexní opakování - Cvičný test

Podrobný obsah kurzu - čeština:

Lekce Náplň lekcí češtiny
1
 • Stavba slova, tvoření slov; Slovotvorný rozbor; Pravopis související se stavbou slova a s tvořením slov
 • Lexikální, morfologický, syntaktický pravopis
 • Předpony s, z, vz; Předložky s, z
 • Psaní skupin bě/bje, pě, bě/vje, mě/mně
2
 • Slova nadřazená, podřazená, souřadná; Slova jednoznačná, mnohoznačná
 • Synonyma, antonyma, homonyma; Odborné názvy
 • Význam známých rčení, přísloví, pořekadel, pranostik, doplnění jejich chybějících částí
3
 • Podstatná jména, pád číslo, rod, vzor; Osobní jména vlastní; Zeměpisná jména
 • Psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech
 • Přídavná jména, druh, pád, číslo rod, vzor; Stupňování přídavných jmen
4
 • Zájmena, druhy, pád, číslo, rod
 • Číslovky, druhy, pád, číslo, rod
 • Příslovce - stupňování; Příslovečná spřežka
5
 • Slovesa – osoba, číslo, způsob, čas, rod, vid
 • Jednoduché, složené tvary sloves
 • Neohebné slovní druhy (předložky, spojky, částice, citoslovce)
6
 • Věta jednoduchá; Vztahy mezi slovy ve větě
 • Podmět holý, rozvitý, vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný
 • Přísudek holý, rozvitý, slovesný, slovesně jmenný se sponou, jmenný
 • Shoda přísudku s několikanásobným podmětem
7
 • Věta jednočlenná, dvoučlenná, větný ekvivalent
 • Předmět, vedlejší věta předmětná
8
 • Přívlastek shodný, neshodný, vedlejší věta přívlastková
9
 • Příslovečné určení místa, času, způsobu, míry, příčiny, účelu, podmínky, přípustky
 • Vedlejší věty příslovečné
10
 • Příslovečné určení místa, času, způsobu, míry, příčiny, účelu, podmínky, přípustky
 • Vedlejší věty příslovečné
11
 • Doplněk, vedlejší věta doplňková
12
 • Souvětí souřadné a podřadné
 • Spojky souřadicí, podřadicí
1-12
  Součástí přípravného kurzu budou základní literární pojmy a slohová výchova, práce s textem, skládání textu dle návaznosti.
 • Základní literární pojmy
 • Literatura umělecká, věcná, umělecký, neumělecký text
 • Literární druhy a žánry
 • Personifikace
 • Slohové útvary a žánry