Matematika a čeština - 8.třída

Ideální pro doučení látky a zlepšení prospěchu. Jedná se o dlouhodobé doučování tak, aby žáci v deváté třídě uspěli u přijímacích zkoušek. Máme ověřeno zlepšení prospěchu v osmé třídě, který se již počítá do hodnocení u přijímacích zkoušek.

Tematický plán kurzu


 • Kurz zajišťuje komplexní přípravu pro úspěch u přijímacích zkoušek na gymnázia a střední školy už od osmé třídy ZŠ.
 • Zvládneme doučit celou látku ZŠ až do 8. třídy.
 • Soustředíme se na témata, ve kterých děti nejčastěji chybují.
 • Lekce obsahují jak vysvětlení témat, tak jejich procvičování.
 • Máme vlastní příklady a cvičení, které odpovídají testům CERMAT
 • Kurz zajišťuje komplexní přípravu pro úspěch u přijímacích zkoušek na gymnázia a střední školy už od osmé třídy ZŠ.
 • Soustředíme se na témata ve kterých děti nejčastěji chybují.
 • Lekce obsahují jak vysvětlení témat, tak jejich procvičování.
 • Máme vlastní příklady a cvičení které odpovídají testům CERMAT
 • Nabízíme také příjímačky nanečisto, které věrně kopírují průbeh samotné zkoušky
Podrobný obsah kurzu - matematika:

Lekce Náplň lekcí matematiky
1
 • Práce s čísly (početní operace, závorky, asociativnost, komutativnost)
 • Společný násobek/dělitel, znaky dělitelnosti, prvočísla, rozklad na prvočísla
 • Zlomky a slovní úlohy na zlomky
2
 • Proměnné, výrazy, jednočlen, mnohočlen
 • Početní operace s mnohočleny (sčítání, odčítání, násobení)
3
 • Procenta (výpočet, vyjádření desetinným číslem a zlomkem), promile, vyjádření celku-části
 • Slovní a aplikační úlohy na výše uvedené
4
 • Lineární rovnice (úpravy rovnic, zkouška, druhy řešení)
 • Slovní a aplikační úlohy na výše uvedené
5
 • Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
 • Slovní a aplikační úlohy na výše uvedené
6
 • Převody jednotek (délka, obsah, objem)
 • Vlastnosti úhlů
 • Slovní a aplikační úlohy na výše uvedené
7
 • Opakování témat která studenti považují za obtížná z lekcí 1-6
 • Rezerva
8
 • Symbolika v geometrii (bod, přímka, kružnice, úhel,...) , rozbor situace
 • Konstrukční úlohy (rovnoběžky, kolmice, úhly, trojúhelníky, osy, středová a osová souměrnost,...)
9
 • Velký opakovací test
10
 • Obvod a obsah rovinných útvarů (čtverec, obdélník, trjúhelník, kružnice, rovnoběžník, lichoběžník)
 • Aplikační úlohy na obvod, obsah

Podrobný obsah kurzu - čeština:

Lekce Náplň lekcí češtiny
1
 • Podmět holý, rozvitý, vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný
 • Přísudek holý, rozvitý, slovesný, slovesně jmenný se sponou, jmenný
 • Shoda přísudku s několikanásobným podmětem
2
 • Přísudek holý, rozvitý, slovesný, slovesně jmenný se sponou, jmenný
 • Shoda přísudku s několikanásobným podmětem
3
 • Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent
4
 • Předmět, vedlejší věta předmětná
5
 • Příslovečné určení místa, času, způsobu, míry, příčiny, účelu, přípustky, podmínky
6
 • Vedlejší věty příslovečné
7
 • Přívlastek shodný, neshodný, postupně rozvíjející, těsný, volný
8
 • Doplněk, vedlejší věta doplňková
9
 • Věta jednoduchá
 • Souvětí
 • Významový poměr mezi větami hlavními a mezi několikanásobnými větnými členy
10
 • Závěrečný test