Přípravný kurz Matematika a čeština - 9.třída


Kurz zajišťuje komplexní přípravu pro úspěch u přijímacích zkoušek na gymnázia a střední školy. Naše kurzy připraví Vaše dítě tak, že u přijímaček uspěje.

Přijímačky Nanečisto nám opakovaně ukazují, že rozdíl mezi průměrným žákem 9. třídy a žákem, který navštěvuje naše kurzy, je velice výrazný.

Kurz zajistí PRAVIDELNOST přípravy

Při domácí přípravě je těžké v návalu normálních školních povinností a zájmových činností udržet pravidelnost a řád, který je pro úspěch nutností.


Kurz zajistí správnou STRUKTURU přípravy

Žáci mají přirozenou tendenci vyhýbat se tématům a oblastem, které jim připadají těžká nebo jim zcela nerozumí. Tyto znalosti jim potom chybí. V kurzu se toto nestane, probíráme všechna témata a soustředíme se na ty oblasti, ve kterých žáci často chybují.


Kurz udržuje MOTIVACI žáků se pravidelně připravovat

V malých skupinách se brzo vytvoří přátelská, otevřená atmosféra, kde se žaci nebojí ptát a kde vidí, jak se připravují ostatní. Žáci, kteří k nám do kurzů chodí, pak také chtějí uspět.


Kurz zlepší PROSPĚCH žáků v matematice a češtině

Rodiče našich studentů nám hlásí pozitivní vliv na průběžné školní výsledky. Školy berou u přijímaček v potaz i známky z vysvědčení v pololetí 9. třídy.


Kurz připraví žáka přesně na CERMAT TESTY které rozhodují o přijetí

Známe do detailu typy příkladů a úloh v CERMAT testech. Připravujeme žáky tak, že je pak nemůže u ostrých přijímaček nic překvapit. Ne vždy se při domácí přípravě žáci trefí do typů úloh se kterými se pak setkají v CERMAT testech.Podívejte se, jak to vidí rodiče našich minulých studentů

(po kliknutí se otevřou recenze přímo na Firmy.cz a Google, spoustu dalších recenzí naleznete ZDE)Naučíme a doučíme vše co je k úspěchu u přijímaček potřebaTematický plán kurzu - MATEMATIKA

Lekce Náplň lekcí matematiky
1
 • Jak se efektivně připravovat doma
 • Práce s čísly (početní operace, závorky, asociativnost, komutativnost)
 • Společný násobek/dělitel, znaky dělitelnosti, prvočísla, rozklad na prvočísla
 • Umocňování, odmocňování (mocniny přirozených a desetinných čísel, zlomku, součinu, číselného výrazu)
2
 • Proměnné, výrazy, jednočlen, mnohočlen
 • Početní operace s mnohočleny (sčítání, odčítání, násobení)
 • Rozklad mnohočlenu, hodnoty výrazu
3
 • Procenta (výpočet, vyjádření desetinným číslem a zlomkem), promile, vyjádření celku-části
 • Základy finanční matematiky (jistina, úrok, daň, inflace)
 • Slovní a aplikační úlohy na výše uvedené
4
 • Lineární rovnice (úpravy rovnic, zkouška, druhy řešení)
 • Soustavy dvou rovnic o dvou neznámých (dosazovací a sčítací metoda)
 • Slovní a aplikační úlohy na výše uvedené
5
 • Práce s daty, čtení a vytváření tabulek a grafů ze zadání úloh
 • Základy statistiky (četnost, průměr)
 • Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
 • Slovní a aplikační úlohy na výše uvedené
6
 • Převody jednotek (délka, obsah, objem)
 • Vlastnosti úhlů
 • Měřítko a mapy, Pravoúhlá soustava souřadnic, bod v soustavě, cesta z A do B
 • Slovní a aplikační úlohy na výše uvedené
7
 • Opakování témat která studenti považují za obtížná z lekcí 1-6
 • Rezerva
8
 • Symbolika v geometrii (bod, přímka, kružnice, úhel,...) , rozbor situace
 • Konstrukční úlohy (rovnoběžky, kolmice, úhly, trojúhelníky, osy, středová a osová souměrnost,...)
 • Thaletova kružnice, kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku
9
 • Pravoúhlý trojúhelník (odvěsna, přepona)
 • Pythagorova věta (výpočty délek stran, výpočty úhlopříček v kvádru/krychli)
 • Slovní a aplikační úlohy na výše uvedené
10
 • Obvod a obsah rovinných útvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice, rovnoběžník, lichoběžník)
 • Povrch a objem krychle a kvádru, rotačního válce
 • Aplikační úlohy na obvod, obsah, povrch a objem
11
 • Nestandardní aplikační úlohy
 • Slovní úlohy opakování
12
 • Struktura CERMAT testu
 • Strategie zkoušky
 • Komplexní opakování - Cvičný test

Tematický plán kurzu - ČEŠTINA

Lekce Náplň lekcí češtiny
1
 • Stavba slova, tvoření slov; Slovotvorný rozbor; Pravopis související se stavbou slova a s tvořením slov
 • Lexikální, morfologický, syntaktický pravopis
 • Předpony s, z, vz; Předložky s, z
 • Psaní skupin bě/bje, pě, bě/vje, mě/mně; Nahrazení slov přejatých českými ekvivalenty
2
 • Slova nadřazená, podřazená, souřadná; Slova jednoznačná, mnohoznačná
 • Synonyma, antonyma, homonyma; Odborné názvy
 • Význam známých rčení, přísloví, pořekadel, pranostik, doplnění jejich chybějících částí
3
 • Podstatná jména, pád číslo, rod, vzor; Osobní jména vlastní; Zeměpisná jména
 • Psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech
 • Přídavná jména, druh, pád, číslo rod, vzor; Stupňování přídavných jmen
4
 • Zájmena, druhy, pád, číslo, rod
 • Číslovky, druhy, pád, číslo, rod
 • Příslovce - stupňování; Příslovečná spřežka
 • Pravopis koncovek jmen a sloves
5
 • Slovesa – osoba, číslo, způsob, čas, rod, vid
 • Jednoduché, složené tvary sloves
6
 • Věta jednoduchá; Vztahy mezi slovy ve větě
 • Podmět holý, rozvitý, vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný
 • Přísudek holý, rozvitý, slovesný, slovesně jmenný se sponou, jmenný
 • Shoda přísudku s několikanásobným podmětem
7
 • Předmět
 • Přívlastek shodný, neshodný, postupně rozvíjející, těsný, volný
8
 • Příslovečné určení místa, času, způsobu, míry, příčiny, účelu, podmínky, přípustky
 • Doplněk
9
 • Souvětí souřadné a podřadné
 • Druhy vět vedlejších; Spojky souřadící, podřadicí
 • Významový poměr mezi větami hlavními a mezi několikanásobnými větnými členy
10
 • Věty podle postoje mluvčího, interpunkce
 • Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent
 • Úprava věty jednoduché na souvětí a naopak
 • Druhy vět vedlejších, významové poměry
11
 • Skladba - opakování
12
 • Závěrečné shrnutí, cvičný test
1-12
 • Literární pojmy: téma, kompozice, próza, poezie, postava, verš, volný verš, rým, rytmus, metafora, personifikace, přirovnání, kontrast
 • Literární druhy: lyrika, epika, drama; Základní literární žánry
 • Slohová výchova: Základní slohové postupy; Základní slohové útvary a žánry