8. třída

Před-přípravný MAT+ČJ kurz pro 8. třídu


PREZENČNÍ KURZ - BEROUN


  • Tento prezenční kurz je totožný s naším ONLINE před-přípravným kurzem.
  • Před-přípravný kurz efektivně opakuje a ujasňuje látku 6-8. třídy.
  • Úlohy kurzu jsou připraveny tak, aby odpovídaly požadavkům CERMAT.
  • Kurz umožní a usnadní bezproblémovou a efektivní přípravu v 9. třídě.

Mirka Knollová


Zda-li chcete dodat svým dětem sebedůvěru a klid k přijímacím zkouškám nemůžete zvolit nic lepšího. Naprostá profesionalita a snaha, aby pochopili vyklad je prostě dokonalá. Velmi doporučuji.

Desítky dalších recenzí si můžete přečíst zde a také zde.
TEMATICKÝ PLÁN KURZŮ - 8. třída

Lekce Náplň lekcí matematiky
1 ZLOMKY, POČÍTÁNÍ SE ZLOMKY, SLOŽENÉ ZLOMKY, SLOVNÍ ÚLOHY SE ZLOMKY
2 NUMERICKÉ OPERACE, MOCNINY/ODMOCNINY A JEJICH ÚPRAVY, SLOVNÍ ÚLOHY SE ZLOMKY, ČÁST Z ČÁSTI
3 NEJVĚTŠÍ SPOLEČNÝ DĚLITEL, NEJMENŠÍ SPOLEČNÝ NÁSOBEK, SLOVNÍ ÚLOHY, PŘÍKLADY S MOCNINAMI A ODMOCNINAMI
4 PROCENTA, SLOVNÍ ÚLOHY S PROCENTY, TYPOVÉ ÚLOHY V TESTECH CERMAT
5 POČÍTÁNÍ S MNOHOČLENY (SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ, NÁSOBENÍ) , SLOVNÍ ÚLOHY
6 PYTHAGOROVA VĚTA, SLOVNÍ ÚLOHY NA PYTHAGOVU VĚTU, POČÍTÁNÍ S ÚHLY
7 OBVODY A OBSAHY, POVRCHY A OBJEMY, PŘEVODY JEDNOTEK
8 KONSTRUKČNÍ GEOMETRIE - RÝSOVÁNÍ
9 LINEÁRNÍ ROVNICE S JEDNOU NEZNÁMOU, SLOVNÍ ÚLOHY
10 ZÁVĚREČNÝ TEST - VYZKOUŠEJTE SI PŘIJÍMAČKY
1-10 ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘEŠENÍ ÚLOH, ZÁPIS SLOVNÍCH ÚLOH, TIPY A TRIKY JAK SNADNO NA PŘÍKLADY
Lekce Náplň lekcí češtiny
1 PŘÍSUDEK, VEDLEJŠÍ VĚTA PŘÍSUDKOVÁ, VĚTA JEDNOČLENNÁ, DVOJČLENNÁ, VĚTNÝ EKVIVALENT
2 PODMĚT HOLÝ, ROZVITÝ, VYJÁDŘENÝ, NEVYJÁDŘENÝ, VŠEOBECNÝ, SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM
3 PŘEDMĚT, VEDLEJŠÍ VĚTA PODMĚTNÁ, VEDLEJŠÍ VĚTA PŘEDMĚTNÁ
4 SLOVESNÝ VID
5 PŘÍVLASTEK, PŘÍVLASTEK SHODNÝ, NESHODNÝ
6 VEDLEJŠÍ VĚTA PŘÍVLASTKOVÁ
7 PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ
8 VEDLEJŠÍ VĚTY PŘÍSLOVEČNÉ
9 SOUVĚTÍ PODŘADNÉ, SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ, VÝZNAMOVÝ POMĚR MEZI VĚTAMI HLAVNÍMI
10 ZÁVĚREČNÝ TEST - VYZKOUŠEJTE SI PŘIJÍMAČKY
1-12 ROZEZNÁVÁNÍ TYPŮ TEXTŮ, ZÁKLADNÍ LITERÁRNÍ POJMY A SLOHOVÁ VÝCHOVA, PRÁCE S TEXTEM DLE POŽADAVKŮ CERMAT