9. třída

Přípravný kurz MAT+ČJ k přijímacím zkouškám na střední školy


PREZENČNÍ KURZ - BEROUN


 • Tento prezenční kurz je totožný s naším ONLINE přípravným kurzem
 • Kompletní matematika a čeština k přijímačkám CERMAT
 • Připravíme studenty na specifika přijímačkových testů
 • Vše, co se studenti naučí, se jim bude hodit i ve škole a tak si zlepší prospěch
 • Školní rok je rozdělen do dvou bloků, každý blok pokrývá veškeré učivo požadované u přijímacích zkoušek, avšak probírají se jiná cvičení

Samuel Pislcejk


Jsem velmi spokojený s přístupem lektorům k žákům. Opravdu toto doučování stojí za to a dokáže naučit to o čem se vám ani nezdálo. Teďka tady nepřeháním. Na toto doučování jsem chodil roku 2024. A jsem velmi spokojený.

Desítky dalších recenzí si můžete přečíst zde a také zde.TEMATICKÝ PLÁN KURZŮ

Lekce Náplň lekcí matematiky
1
 • Jak se efektivně připravovat doma
 • Práce s čísly (početní operace, závorky, asociativnost, komutativnost)
 • Společný násobek/dělitel, znaky dělitelnosti, prvočísla, rozklad na prvočísla
 • Umocňování, odmocňování (mocniny přirozených a desetinných čísel, zlomku, součinu, číselného výrazu)
2
 • Proměnné, výrazy, jednočlen, mnohočlen
 • Početní operace s mnohočleny (sčítání, odčítání, násobení)
 • Rozklad mnohočlenu, hodnoty výrazu
3
 • Procenta (výpočet, vyjádření desetinným číslem a zlomkem), promile, vyjádření celku-části
 • Základy finanční matematiky (jistina, úrok, daň, inflace)
 • Slovní a aplikační úlohy na výše uvedené
4
 • Lineární rovnice (úpravy rovnic, zkouška, druhy řešení)
 • Soustavy dvou rovnic o dvou neznámých (dosazovací a sčítací metoda)
 • Slovní a aplikační úlohy na výše uvedené
5
 • Práce s daty, čtení a vytváření tabulek a grafů ze zadání úloh
 • Základy statistiky (četnost, průměr)
 • Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
 • Slovní a aplikační úlohy na výše uvedené
6
 • Převody jednotek (délka, obsah, objem)
 • Vlastnosti úhlů
 • Měřítko a mapy, Pravoúhlá soustava souřadnic, bod v soustavě, cesta z A do B
 • Slovní a aplikační úlohy na výše uvedené
7
 • Opakování témat která studenti považují za obtížná z lekcí 1-6
 • Rezerva
8
 • Symbolika v geometrii (bod, přímka, kružnice, úhel,...) , rozbor situace
 • Konstrukční úlohy (rovnoběžky, kolmice, úhly, trojúhelníky, osy, středová a osová souměrnost,...)
 • Thaletova kružnice, kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku
9
 • Pravoúhlý trojúhelník (odvěsna, přepona)
 • Pythagorova věta (výpočty délek stran, výpočty úhlopříček v kvádru/krychli)
 • Slovní a aplikační úlohy na výše uvedené
10
 • Obvod a obsah rovinných útvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice, rovnoběžník, lichoběžník)
 • Povrch a objem krychle a kvádru, rotačního válce
 • Aplikační úlohy na obvod, obsah, povrch a objem
11
 • Nestandardní aplikační úlohy
 • Slovní úlohy opakování
12
 • Struktura CERMAT testu
 • Strategie zkoušky
 • Komplexní opakování - Cvičný test
Lekce Náplň lekcí češtiny
1
 • Stavba slova, tvoření slov; Slovotvorný rozbor; Pravopis související se stavbou slova a s tvořením slov
 • Lexikální, morfologický, syntaktický pravopis
 • Předpony s, z, vz; Předložky s, z
 • Psaní skupin bě/bje, pě, bě/vje, mě/mně; Nahrazení slov přejatých českými ekvivalenty
2
 • Slova nadřazená, podřazená, souřadná; Slova jednoznačná, mnohoznačná
 • Synonyma, antonyma, homonyma; Odborné názvy
 • Význam známých rčení, přísloví, pořekadel, pranostik, doplnění jejich chybějících částí
3
 • Podstatná jména, pád číslo, rod, vzor; Osobní jména vlastní; Zeměpisná jména
 • Psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech
 • Přídavná jména, druh, pád, číslo rod, vzor; Stupňování přídavných jmen
4
 • Zájmena, druhy, pád, číslo, rod
 • Číslovky, druhy, pád, číslo, rod
 • Příslovce - stupňování; Příslovečná spřežka
 • Pravopis koncovek jmen a sloves
5
 • Slovesa – osoba, číslo, způsob, čas, rod, vid
 • Jednoduché, složené tvary sloves
6
 • Věta jednoduchá; Vztahy mezi slovy ve větě
 • Podmět holý, rozvitý, vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný
 • Přísudek holý, rozvitý, slovesný, slovesně jmenný se sponou, jmenný
 • Shoda přísudku s několikanásobným podmětem
7
 • Předmět
 • Přívlastek shodný, neshodný, postupně rozvíjející, těsný, volný
8
 • Příslovečné určení místa, času, způsobu, míry, příčiny, účelu, podmínky, přípustky
 • Doplněk
9
 • Souvětí souřadné a podřadné
 • Druhy vět vedlejších; Spojky souřadící, podřadicí
 • Významový poměr mezi větami hlavními a mezi několikanásobnými větnými členy
10
 • Věty podle postoje mluvčího, interpunkce
 • Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent
 • Úprava věty jednoduché na souvětí a naopak
 • Druhy vět vedlejších, významové poměry
11
 • Skladba - opakování
12
 • Závěrečné shrnutí, cvičný test
1-12
 • Literární pojmy: téma, kompozice, próza, poezie, postava, verš, volný verš, rým, rytmus, metafora, personifikace, přirovnání, kontrast
 • Literární druhy: lyrika, epika, drama; Základní literární žánry
 • Slohová výchova: Základní slohové postupy; Základní slohové útvary a žánry